شماره تماس 071-32222924

اعضای کانون

 

ردیف شماره عضویت کد ملی نام نام خانوادگی نام پدر کلوپ وضعیت ثبت نام کارت عضویت پرداخت حق عضویت
۱ سمیه ابوالقاسمی قاسم سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۲ ۱۹۹۵۷۳۹۳ ۳۵۳۹۸۸۷۳۹۳ مازیار احمدی ماشالله کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۳ ۵۹۹۴۵۷۵۰ ت ۰۰۶۴۲۳۵۷۵۰ بهرام احمدی مروی احمد مهارت رانندگی همگانی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۴ احمدرضا احمدیان ناصر تاریخی ، سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۵ سعید احمدیان فرد تیمور سافاری ، کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۶ ۱۲۷۰۰۱۲۸۲۷ زهرا اختریان علی آموزش تکمیل شده معلق
۷ ۷۹۹۲۱۱۵۰ ۲۲۸۰۲۹۱۱۵۰ مرتضی ارزاقی عباس موتورسواری تکمیل شده صادر شده  در انتظار پرداخت
۸ ۸۹۹۹۱۴۲۶۹ ۲۳۰۰۴۸۴۲۶۹ محمد علی ارقمی مهمد هادی دوچرخه سواری، کمپین گو کاروانینگ تکمیل شده صادر شده  در انتظار پرداخت
۹ محمدرضا اسکندری علی تاریخی ،کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۰ ۲۳۵۹۹۵۲۱۶۹ ۲۳۰۰۴۸۲۱۶۹ محمد جواد اعتمادی راد احد سافاری، بیراهه نوردی، مهارت رانندگی همگانی تکمیل شده  در انتظار پرداخت
۱۱ ۲۲۹۱۹۴۷۲۱۴ امیر افتخار علی کلوپ کلاسیک تکمیل شده پرداخت شده
۱۲ ۱۹۹۷۱۷۲۰ ۲۲۸۰۰۹۱۷۲۰ علی افکاری صمد کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۳ امید امید نژاد ناصر موتورسواری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۴ فاطمه بناکار سجاد سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۵ ۵۹۹۳۰۷۷۹ ۲۲۸۲۲۳۰۷۷۹ علی بهمن پور جعفر مهارت رانندگی همگانی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۶ محسن پرندین نقص مدارک، کیفیت عکس مطلوب نیست
۱۷ احسان پرندین نقص مدارک، کیفیت عکس مطلوب نیست
۱۸ ۲۳۷۱۹۱۲۹۶۴ محمد رضا پروا پرداخت شده
۱۹ محمدرضا پروار محمدکریم کلوپ تاریخی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۲۰ ۵۹۹۲۲۰۶۴ ۲۳۰۰۳۲۲۰۶۴ سید محمد مهدی پرور حسین سافاری، بیراهه نوردی، موتورسواری تکمیل شده صادر شده
۲۱ ۳۰۷۱۱۹۸۶۸۱ یاسر پولادسنج علیرضا کلوپ رالی تکمیل شده پرداخت شده
۲۲ ۱۹۹۶۷۸۷۹ ۲۲۹۱۷۶۷۸۷۹ علیرضا پیروی ثابت راد محمد کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۲۳ آسیه پیمان حسن کلوپ رالی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۲۴ ۱۹۹۱۱۰۵۱۳ ۲۲۸۲۰۸۰۵۱۳ محمدرضا تابع محمد باقر کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۲۵ ۲۹۹۵۷۳۲۲ ۲۴۹۱۱۵۷۳۲۲ محمدجواد تاجی نژاد محمد صادر شده
۲۶ ۱۹۹۱۲۶۰۲۱ ۲۲۹۶۹۴۶۰۲۱ مهدی توافقی جهرمی اسمعیل کلاسیک صادر شده
۲۷ ۲۲۸۱۹۷۱۳۹۲ اسماعیل توکلیان الله حسین رالی تکمیل شده پرداخت شده
۲۸ جواد جوکار حسین تاریخی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۲۹ مریم جهانمیری فرهاد کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۳۰ رضا جهانی سعید سافاری ، کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۳۱ ۲۲۹۵۵۹۳۳۵۲ امین حاتم پور بهرام نقص مدارک، کیفیت عکس مطلوب نیست  در انتظار پرداخت
۳۲ ۱۹۹۹۵۱۴۱ ۱۲۸۰۹۰۵۱۴۱ محسن حاجی نیلی عبداله کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۳۳ مریم حدادی حسین کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۳۴ خداداد حدادی علی اصغر تاریخی ،کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۳۵ حجت الله حدادی حسین علی کلوپ رالی ،سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۳۶ ۲۳۰۱۳۶۲۹۶۵ سیدجواد حسینی لطفعلی کلوپ رالی تکمیل شده پرداخت شده
۳۷ حسین حسینی حامد کلوپ رالی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۳۸ مرجان حمیدی رضا کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۳۹ محسن خان محمدی الیاس سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۴۰ فاطمه خدادادی رضا کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۴۱ سینا خسروی افشین کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۴۲ ۳۹۹۳۸۵۷۸ ۲۴۲۰۲۹۸۵۷۸ اشکان خلیفه سلمان بیراهه نوردی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۴۳ ۵۹۹۱۳۳۴۸ ۲۲۸۰۶۹۳۳۴۸ دانش دانشجو حبیب بیراهه نوردی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۴۴ ۲۲۸۰۷۷۴۳۶۴ رضا ده بزرگی قنبرعلی کلوپ سافاری تکمیل شده پرداخت شده
۴۵ ۱۹۹۳۲۵۳۲ ۲۲۹۶۲۵۲۵۳۲ حسین رادمهر مهدی کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۴۶ زهره راستی کورش سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۴۷ ۳۹۹۲۵۵۲۰ ۲۲۸۲۹۰۵۵۲۰ امیر رضا رزمجویی رحیم بیراهه نوردی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۴۸ ۲۵۷۹۹۴۳۸۱۹ ۲۲۹۶۲۳۸۷۳۴ جواد رستمی محمد علی سافاری، موتورسواری، مهارت رانندگی همگانی تکمیل شده صادر شده
۴۹ ۱۷۵۷۴۲۰۷۲۱ فرهاد رستمی داریوش کلوپ سافاری تکمیل شده پرداخت شده
۵۰ کورش رستمی داریوش تاریخی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۵۱ رویا رنجبران بهرام سافاری ،کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۵۲ ۲۲۸۰۴۱۲۸۴۵ محمدرضا زادسیرجان علی اصغر نقص مدارک، کیفیت عکس مطلوب نیست  در انتظار پرداخت
۵۳ ۲۳۰۰۸۱۹۳۱۷ ناصر زادسیرجان علی اصغر نقص مدارک، کیفیت عکس مطلوب نیست  در انتظار پرداخت
۵۴ ۵۹۹۱۶۹۲۹ ۲۲۹۸۵۳۶۹۲۹ کریم زارع رحیم علی مهارت رانندگی همگانی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۵۵ رضا زارع غلامرضا تاریخی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۵۶ عباس زارع غلامعباس موتور سواری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۵۷ پیمان زارع سجاد بیراهه نوردی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۵۸ بهرام زارع نژاد جواد کلاسیک ،سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۵۹ ۳۹۹۴۳۵۸۴ ۲۳۴۱۹۳۳۵۸۴ سید احمد زارعی فضل اله بیراهه نوردی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۶۰ محمد زارعی قدرت الله سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۶۱ ۲۵۵۱۵۶۴۴۴ علیرضا سالاری برشنه صمصام کلوپ مهارت های رانندگی تکمیل شده پرداخت شده
۶۲ مینا سعدی خانی حسین سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۶۳ محمد سعدی خانی حمید سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۶۴ سعدی سعدی نزاد جعفر مهارت رانندگی همگانی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۶۵ مسعود سعیدی حسن سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۶۶ حسن سعیدی جعفر تاریخی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۶۷ حسام سمیعی سینا کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۶۸ ۲۳۰۰۵۳۸۶۲۸ سید محمد حسن شریف حسینی سید غلامرضا کلاسیک نقص مدارک، کیفیت عکس مطلوب نیست  در انتظار پرداخت
۶۹ احمد شفیعیان نعمت االه کلوپ کلاسیک تکمیل شده پرداخت شده
۷۰ محمد شهامت نقص مدارک، کیفیت عکس مطلوب نیست  در انتظار پرداخت
۷۱ ۲۲۹۵۴۸۰۶۷۱ محمدرضا شهری رحیم نقص مدارک، کیفیت عکس مطلوب نیست  در انتظار پرداخت
۷۲ ۷۹۹۱۹۵۱۴ ۲۲۸۱۷۹۹۵۱۴ حمیدرضا شیدایی علیرضا موتورسواری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۷۳ احد شیرازی محمد بیراهه نوردی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۷۴ ۳۹۹۵۴۱۸۰ ۲۲۸۰۷۶۴۱۸۰ جواد شیری شاپور بیراهه نوردی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۷۵ حامد صابری صابر تاریخی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۷۶ محمد صادقی سلیمان تاریخی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۷۷ محمدرضا صفری احمدرضا کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۷۸ امین ضیمران جواد کلوپ سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۷۹ هادی طالبی رضا کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۸۰ مهدی طالبی رضا تاریخی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۸۱ مهدی طالبی رضا سافاری ،تاریخی ،کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۸۲ ۲۲۸۱۹۰۳۲۱۴ محمدرضا طاهری منصور سافاری تکمیل شده  در انتظار پرداخت
۸۳ سیدحسین طباطبایی
۸۴ سینا عابدنژاد مهدی کلوپ رالی ،سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۸۵ مرضیه عابدی حمید تاریخی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۸۶ مهدی عالی نژاد ابراهیم مهارت رانندگی همگانی تکمیل شده پرداخت شده
۸۷ ۲۲۸۲۹۳۴۷۸۴ سینا عباسی سعید کلوپ رالی کلوپ رالی پرداخت شده
۸۸ شهرام عبدی احمدرضا کلوپ رالی ،سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۸۹ ۲۳۹۹۱۱۵۳۹ ۲۲۹۵۶۱۱۵۳۹ فرهام عربشاهی ارغوان سافاری، مهارت رانندگی همگانی تکمیل شده صادر شده
۹۰ ۲۹۹۶۰۷۱۵ ۳۰۷۱۱۱۰۷۱۵ علیرضا علیپور لری محمد سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۹۱ ۲۳۰۰۷۸۲۴۹۹ احمد علیزاده مصطفی تکمیل شده پرداخت شده
۹۲ حسن عمادی قادر کلوپ رالی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۹۳ سعیده عندلیب عیسی سافاری ،تاریخی ،کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۹۴ عیسی عندلیب حبیب تاریخی ،تاریخی ،کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۹۵ رسول عندلیب عیسی کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۹۶ فرهاد فرهادی علی بیراهه نوردی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۹۷ ۲۲۸۳۰۲۱۲۴۳ محمدرضا قربان حسین کلوپ کلاسیک تکمیل شده پرداخت شده
۹۸ ۱۹۹۵۱۷۱۹ ۲۳۰۰۱۲۱۷۱۹ علی قربانی داریوش کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۹۹ حمید کرمی درویش تاریخی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۰۰ ۱۹۹۴۴۵۴۵ ۲۲۹۶۹۵۴۵۴۵ هادی کریم پور علی کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۰۱ شایان کریم پور اسماعیل بیراهه نوردی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۰۲ جمال کریمان عدنان سافاری ، کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۰۳ احمد کریمی احمد تاریخی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۰۴ محمد کریمی حسین تاریخی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۰۵ عدنان کریمی عابد کلوپ رالی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۰۶ ۲۲۹۷۸۵۱۰۲۲ هادی کریمی سرند غلامرضا نقص مدارک، کیفیت عکس مطلوب نیست  در انتظار پرداخت
۱۰۷ ۷۹۹۵۷۱۸۲ ۱۷۵۵۰۹۷۱۸۲ فرخ گلساز شیرازی عبدالعلی موتورسواری تکمیل شده صادر شده  در انتظار پرداخت
۱۰۸ ۲۳۹۹۹۶۵۳۹۱ ۴۲۳۱۶۵۵۳۹۱ علی فتح لایق زاده ابوالقاسم سافاری، بیراهه نوردی، کمپینگ و کاروانینگ تکمیل شده
۱۰۹ عادل لایق زاده نادر تاریخی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۱۰ ۱۹۹۹۷۹۷۷ ۲۲۸۱۰۷۷۹۷۷ مصطفی مجاوری محمود کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۱۱ لیلا محمدجانی میرزا تاریخی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۱۲ کیوان محمدی محمد کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۱۳ آمنه محمدی سعید سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۱۴ ۱۹۹۲۶۵۷۸ ۲۳۰۱۷۶۶۵۷۸ مسلم مرادی یوسف کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۱۵ مریم مرادی اصغر کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۱۶ ۵۹۹۲۳۸۱۹ ۲۳۰۰۶۷۳۸۱۹ نوید مزارعی مهارت رانندگی همگانی تکمیل شده صادر شده
۱۱۷ ندا مشتاق محمدحسن کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۱۸ میلاد ملک سعید سافاری ،تاریخی ،کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۱۹ ۴۹۹۱۷۱۳۶ ۲۳۰۰۹۲۷۱۳۶ مصطفی منفرد حسن رالی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۲۰ ۲۲۸۰۵۷۸۰۴۲ مهرداد مومنی خیراله سافاری نقص مدارک، کیفیت عکس مطلوب نیست
۱۲۱ ۱۹۹۱۲۷۴۰ ۱۲۸۸۴۰۲۷۴۰ علی سینا مهذب صانعی منصور کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۲۲ جواد مهر آیی حسن کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۲۳ ۲۳۰۰۴۶۵۰۸۶ یاشار میدانشاهی کریم نقص مدارک، کیفیت عکس مطلوب نیست  در انتظار پرداخت
۱۲۴ پروانه میرزایی فرهاد سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۲۵ حسن میرزایی علی تاریخی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۲۶ امیرعلی نادری عیسی موتورسواری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۲۷ امیرمحمد نادری عیسی موتورسواری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۲۸ سعید نامداری علی مهارت رانندگی همگانی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۲۹ ۲۹۹۶۱۳۰۹ ۲۴۹۰۹۱۱۳۰۹ غلامعباس نجفی محمدکریم صادر شده
۱۳۰ امید نعیمی مهدی سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۳۱ سهند نقابی سینا کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۳۲ ۱۹۹۸۷۵۱۱ ۲۳۰۰۸۳۷۵۱۱ امیر نمازی عباس کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۳۳ ۲۲۸۱۸۶۳۳۸۷ مهدی نهانی نوری یعقوب کلوپ کلاسیک تکمیل شده پرداخت شده
۱۳۴ ۱۹۹۱۰۵۰۳۸ ۲۲۹۸۰۴۵۰۳۸ سید محمدرسول هاشمی سید منصور کلاسیک تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۳۵ سمیه هاشمی محمدرضا سافاری تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۳۶ سمانه هاشمی محمدرضا کلوپ رالی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۳۷ ۲۵۹۹۳۲۰۹۳ ۲۳۰۱۳۴۲۰۹۳ ذکریا هرمزی بهادر سافاری، بیراهه نوردی تکمیل شده صادر شده پرداخت شده
۱۳۸ ۲۹۹۱۴۴۰۴ ۲۲۸۰۰۴۴۴۰۴ مجتبی یاقوت سیروس سافاری تکمیل شده صادر شده  در انتظار پرداخت
۱۳۹ ۲۲۸۰۲۳۵۸۴۶ مهدی یگانه قاسم کلوپ سافاری درانتظارپرداخت
۱۴۰ ۷۹۹۶۶۷۰۰ ۲۲۹۸۸۱۶۷۰۰ ابوذر یونسی آقاجان موتورسواری تکمیل شده صادر شده